Toril Dale

Senioradvokat

  • Dale er spesialisert innenfor tvisteløsning med hovedfokus på sivilprosess og økonomisk kriminalitet. Dale håndterer løpende tvisteløsning knyttet til eiendom, kontraktsforhold, erstatningskrav, og er som spesialist på tvisteløsning også involvert i rettssaker innenfor en rekke andre fagområder. Innenfor økonomisk kriminalitet har Dale prosedert og vært involvert i flere av de historisk største sakene i Norge om økonomisk kriminalitet, særlig knyttet til innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt tiltaler knyttet til brudd på skattelovgivningen, unndragelse av merverdiavgift, økonomisk utroskap og bedrageri. Hun har således opparbeidet seg bred kompetanse innenfor en rekke selskapsrettslige problemstillinger, med tilknytning til børs – og verdipapirhandel samt skatte - og avgiftsområdet.

    Dale har erfaring fra domstolene som henholdsvis dommerfullmektig i Oslo tingrett, og konstituert tingrettsdommer i Gjøvik tingrett. Hun har derfor opparbeidet seg en bred faglig kompetanse innenfor en rekke fagområder, med særlig fokus på prosess.

    Hun har tidligere jobbet for Namsfogden i Bergen, og har således erfaring fra tvangsfullbyrdelse av pengekrav.

Copyright © Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@steenstrup.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss